Close

Konkursu „Kasa za kasę”

Regulamin konkursu „Kasa za kasę”

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji oraz rozstrzygania konkursu „Kasa za kasę” na największą ilość wpłat na fundusz Rady Rodziców istniejącej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie.

1.2. Organizatorem „Konkursu” jest Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie

1.3. „Konkurs” będzie trwał od dnia 20.09.2023 r. do dnia 15.11.2023 r.

1.4. Zgodnie z uchwałą Prezydium Rady Rodziców – wysokość rocznej składki na ucznia w obecnym roku szkolnym 2023/2024 wynosi 60 zł. na każde dziecko.

1.5. Celem „Konkursu” jest zmotywowanie Rodziców naszych Uczniów do wpłat na fundusz Rady Rodziców i uzyskanie możliwości zwrotu procentowej części wpłaconej kwoty dla konkretnej klasy (oddziału) jaki wpłacający reprezentują.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

2.1. Uczestnikami „Konkursu” są wszystkie klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie, które dokonają wpłat na fundusz Rady Rodziców w terminie do dnia 15.11.2023 r.

§ 3 Zasady Konkursu

3.1. Konkurs nie wymaga zgłoszenia uczestnictwa. Każda klasa dokonując wpłat na fundusz Rady Rodziców staje się automatycznie uczestnikiem konkursu.

3.2. W konkursie uwzględniane będą wpłaty na fundusz Rady Rodziców dokonane od dnia

01.09.2023 r. do 15.11.2023 r.

3.3. Wpłaty dokonane w wysokości niższej niż ustalona na dany rok szkolny składka (tj. niższa niż 60 zł za Ucznia) nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu.

§ 4 Dokonywanie wpłat

4.1. Wpłaty mogą być dokonywane:

– w Sekretariacie Szkoły,

– u Przewodniczących klasy,

– u Skarbników klasy,

– u Wychowawców klasy,

– przelewem na rachunek bankowy Rady Rodziców ( w tytule należy wpisać Nazwisko i imię ucznia oraz klasę) UWAGA ! Tutaj decyduje data zaksięgowania wpłaty– nie później niż 15.11.2023 roku.

Nr rachunku: PKO S.A I O/Kutno 58 1240 3190 1111 0010 4802 8074

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie

im. Tadeusza Kościuszki

99-300 Kutno ; ul. Kanclerza Zamoyskiego 1

§ 5 Rozstrzygnięcie Konkursu

5.1.Konkurs przewiduje przyznanie następujących nagród :

– dla klas, które osiągną 100% poziom wpłat – zwrot 40% wartości wpłaconych składek

– dla klas, które osiągną 90% poziom wpłat – zwrot 30% wartości wpłaconych składek

5.2. Nagrody będą wypłacane przez Radę Rodziców w formie gotówkowej Wychowawcy klasy lub Przewodniczącemu lub Skarbnikowi Oddziałowej Rady Rodziców klasy, która została laureatem konkursu po złożeniu w Sekretariacie Szkoły faktury opiewającej na wygraną kwotę wystawioną na Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie.

5.3. Dysponentem wypłaconych kwot będą Uczniowie oraz Rodzice uczniów w porozumieniu z Wychowawcą klasy.

5.4. Wypłacone fundusze mogą być przeznaczone na dowolne cele wybrane przez Uczniów klasy w porozumieniu z Rodzicami i Wychowawcą klasy – zgodne ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie

5.6. Nie osiągnięcie przez żadną z klas 90% poziomu wpłat będzie skutkowało przyznaniem

wyróżnienia.

5.7. Wyróżnienie otrzyma klasa, która na dzień zakończenia konkursu (15.11.2023 r. )uzyskała

najwyższy procentowo poziom wpłat.

5.8. Przyznane wyróżnienie to zwrot klasie 25% wartości wpłaconych składek.

5.9. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na stronie internetowej Rady Rodziców oraz podane do wiadomości wszystkich rodziców przez platformę LIBRUS najpóźniej do 30. 11.2023r.

5.10. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się w terminie do 2 tygodni od ogłoszenia wyników, najpóźniej do 30 maja 2024 r.

§ 6 Postanowienia końcowe

6.1. Wszelkie zastrzeżenia, co do przebiegu i rozstrzygnięcia konkursu, mogą być wnoszone przez jego uczestników w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.

Organizator konkursu : Prezydium RR Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie

Rada Rodziców : )