Close

Regulamin konkursu „Stroik na Święta Bożego Narodzenia” dla klas I-III i IV -VIII

Regulamin konkursu „Stroik na Święta Bożego Narodzenia”

dla klas I-III i IV -VIII

§1 Postanowienia ogólne

1.1.Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Stroik na Święta Bożego Narodzenia” zwanym dalej „Konkursem”.

1.2.Organizatorem „Konkursu” jest Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie oraz p. Małgorzata Olesińska.

1.3.„Konkurs” będzie trwał od 4 grudnia 2023 do 11 grudnia 2023 r.

1.4.Celem „Konkursu” jest:

– rozwijanie wyobraźni twórczej, pomysłowości i kreatywnego myślenia

– kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia

§2 Uczestnicy Konkursu

2.1.Uczestnikami „Konkursu” są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie w klasach I-III i IV VIII, którzy wykonają i dostarczą swoje prace w terminie między 4-11 grudnia 2023 r.

§3 Przystąpienie do „Konkursu”

3.1.Do udziału w „Konkursie” konieczne jest:

-wykonanie pracy – stroika – dostarczenie swojej pracy w okresie od 4-11 grudnia 2023 r. do wyznaczonego miejsca, znajdującego się w holu głównym szkoły.

UWAGA – PROSZĘ DOŁĄCZYĆ METRYCZKĘ Z IMIENIEM I NAZWISKIEM I KLASĄ

§4 Zasady Konkursu

4.1.Każdy uczestnik (uczeń) wykonuje samodzielnie tylko jedną pracę, która będzie podlegała ocenie Komisji Konkursowej.

4.2.W przypadku dostarczenia przez uczestnika (ucznia) więcej niż jednej pracy będzie skutkowało brakiem jej oceny przez Komisję Konkursową.

4.3.Dostarczenie pracy przez uczestnika (ucznia) w terminie innym niż podany w regulaminie

Konkursu” będzie skutkowało brakiem jej oceny przez Komisję Konkursową.

4.4.W skład Komisji Konkursowej wchodzi

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie

im. Tadeusza Kościuszki

99-300 Kutno ; ul. Kanclerza Zamoyskiego 1

www.radarodzicow-sp1kutno.pl

oraz p. Małgorzata Olesińska

4.5.Spośród dostarczonych prac, Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech najbardziej pomysłowych i kreatywnych prac, w 2 kategoriach określając jednocześnie 1, 2 i 3 miejsce w klasach I-III i IV – VIII

§5 Nagrody

5.1.Wszystkie nagrody przewidziane w „Konkursie” funduje Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie

5.2.Dla wybranych trzech najlepszych prac w klasach I – III i IV -VIII Rada Rodziców przewiduje następujące nagrody :

za miejsce 1 : bon upominkowy o wartości 150,00zł

za miejsce 2 :bon upominkowy o wartości 100,00zł

– za miejsce 3 : bon upominkowy o wartości 50,00zł

§6 Rozstrzygnięcie konkursu

6.1.Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja Konkursowa w terminie do dnia 15 grudnia 2023 r. a informacje o laureatach poda na Facebooku i stronie internetowej RR.

§ 7 Zgody

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przekazanie swojej pracy przez organizatora konkursu w ramach świątecznej akcji Mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Kutnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek.

§ 8 Postanowienia końcowe

8.1. Wszelkie zastrzeżenia, co do przebiegu i rozstrzygnięcia konkursu, mogą być wnoszone przez jego uczestników w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.

Organizator konkursu : Prezydium RR Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie

Małgorzata Olesińska