Close

Czym się różni Rada Rodziców od trójki klasowej

Trójki klasowe są to 3 osoby wybrane w danej klasie, najczęściej pełniące funkcje przewodniczącego trójki klasowej, zastępcy i skarbnika klasowego. Trójki klasowe powinny ściśle współpracować z Wychowawcą i z pozostałymi rodzicami w klasie, zajmują się sprawami klasy oraz zbierają składki ustalone przez klasę. Działają lokalnie.

Natomiast do Rady Rodziców z każdej klasy jest wybierana 1 osoba (przebieg wyborów określa regulamin Rady Rodziców) i może to być osoba z trójki klasowej, ale może to być też zupełnie inna osoba z klasy. Osoba wybrana jest tzw. przedstawicielem danej klasy w Radzie Rodziców. Przedstawiciele z wszystkich klas tworzą Radę Rodziców w szkole. Zadania Rady Rodziców określa regulamin. Przedstawiciel ma obowiązek brać udział w zebraniach rady Rodziców oraz przekazywać w klasie ustalenia Rady Rodziców, w tym m.in. dopilnować zebranie składek dla Rady
Rodziców. Przedstawiciel ma także prawo zgłosić na Radzie Rodziców problemy, czy zapotrzebowania klasowe, które Rada Rodziców rozpatrzy na swoim zebraniu i podejmie dalszą decyzje w tej kwestii (w Radzie Rodziców zawsze decyduje większość głosów). Rada Rodziców działa globalnie dla dobra całej szkoły i wszystkich jej uczniów (a nie tylko w jednej klasie).